nuvole - Gebruiksvoorwaarden website
Site Famiflora | 14, Rue Jules Vantieghem, 7711 Mouscron - Belgium | Tel. +32 56 33 66 00 | webshop@nuvole.be

Gebruiksvoorwaarden website

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De onderneming

Dit is de site NUVOLE BVBA, Kasteelstraat 31, 8340 Moerkerke, BTW BE 0864.527.445.
NUVOLE BVBA is een detailhandel in kinderkleding en lingerie.


De draagwijdte van de informatie die de site bevat

  • Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over NUVOLE BVBA en de bijhorende activiteiten alsook over de producten en diensten die NUVOLE BVBA in dit kader levert.
  • Alhoewel NUVOLE BVBA zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert NUVOLE BVBA niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.
  • NUVOLE BVBA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.
  • Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.


De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

  • Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.
  • Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van NUVOLE BVBA  of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.
  • Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld.

 

Websites van derden

  • NUVOLE BVBA kan op haar website links voorzien naar websites van derden, andere merknamen of andere bedrijven of individuen. NUVOLE BVBA is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. NUVOLE BVBA kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

  • Voor zover NUVOLE BVBA naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.


Om meer informatie te bekomen omtrent de aard van, en de wijze waarop NUVOLE BVBA persoonsgegevens verzamelt op deze website en verwerkt, gelieve ons privacybeleid te raadplegen.


Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank

  • Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge zullen inzake bevoegd zijn.